Rodičovská nástěnka

 Otevření MŠ od 25.5.2020

pokyny týkající se provozu naší mateřské školy:

DĚTI SI NEBUDOU MOCI Z DOMU PŘINÁŠET DO MŠ SVÉ HRAČKY ANI PLYŠÁKA NA SPANÍ

 • do MŠ přichází rodiče i děti s rouškou,u vchodu si vydesinfikují ruce  
 • v šatně si dítě roušku odloží, rodič však i nadále v roušce  předá učitelce dítě s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením o bezinfekčnosti (pokud nemá, dostane tiskopis v MŠ ) 
 • děti ani učitelky nebudou mít v MŠ roušky 
 • dítěti by měla být při vstupu do třídy změřena teplota 
 • rodiče se nezdržují v areálu MŠ ! 
 • jídlo budeme dětem podávat v rukavicích 
 • do konce šk. roku si v MŠ nebudeme čistit zuby 
 • k utírání rukou budeme používat jednorázové papírové ručníky 
 • provoz bude probíhat ve zvýšené hygieně, 2 x denně budou desinfikovány stoly, kliky, hračky atd. 
 • pokud to počasí dovolí, budou děti co možná nejvíce trávit čas na školní zahradě, proto nezapomeňte  na vhodný oděv a obuv 
 • větrání místnosti min. 5 min. každou hodinu ( bez přítomnosti dětí ), v místnostech budou i čističky vzduchu
 • VÝBĚR PENĚZ ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PŘIHLÁŠNÝCH DĚTÍ U UČ. VE TŘÍDĚ

VEŠKERÉ AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU SE RUŠÍ

Vážení rodiče,

Rada města Třince na své 48. schůzi dne 11.05.2020 usnesením č. 2020/1657 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání

 1. rozhodla

o ukončení výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu v mateřské škole v Třinci, ulice Štefánikova č. p. 772, kterou Rada města Třince určila na své 44. schůzi usnesením č. 2020/1561, a to ke dni 24.05.2020

 • rozhodla

o zahájení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a to z důvodu rozvolňování opatření zavedených v důsledku prevence proti šíření nákazy, s účinností od 25.05.20                                                                  

 

Dokument MŠMT: Provoz MŠ do konce šk.roku 2019/2020

Tento dokument si lze v celém znění přečíst na web. stránkách MŠ Čtyřlístek Oldřichovice.
 

Informace k zápisům do MŠ

Zápisy do MŠ 11. -12. 5. 2020 od 7-15,00 hodin

 • Budou probíhat na všech MŠ , jak tomu bylo doposud                                                                                                                              
 • Přijde pouze jeden zákonný zástupce bez dítěte !                                                                                                                                           
 • Vezme si sebou rodný list dítěte                                                                                                                                                                                  
 • Kdo má možnost si žádost vytisknout doma , tak si jí vyplněnou přinese také- ke stažení je na webových stránkách v sekci KE STAŽENÍ ( na web. stránkách MŠ Čtyřlístek Oldřichovice )                                                                                                                     
 • U  vchodu bude stůl , zákonný zástupce vstoupí pouze do chodby , nezouvá se , vyplní žádost  (pokud si ji předem nevytisknul a nevypsal doma ) a obdrží evidenční list ( židli a psací potřebu ihned vydesinfikuji )                                                                                      
 • Pokud se sejde více zákonných zástupců , budou čekat venku s odstupem dvou metrů                                                                          

V pondělí 25. 5. 2020 od 7 -15,00 hodin přinese do MŠ vyplněný a Pediatrem potvrzený EVIDENČNÍ LIST dítěte

( okopírováno z web. stránek MŠ Čtyřlístek Oldřichovice a upraveno pro MŠ Čtyřlístek Tyra )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UPOZORNĚNÍ :   Pracovní listy,odkazy na pořady, nápady, návrhy a herní aktivity pro rodiče s dětmi v době uzavření mateřské školy naleznete na facebooku MŠ Tyra  (uzavřená skupina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                       

 

UPOZORNĚNÍ:

pro lepší a rychlejší vzájemnou komunikaci mezi rodiči byla na facebooku zřízena uzavřená skupina MŠ Tyra. Přidejte se k nám..

 

 

 

ZÁPIS Z BESEDY S RODIČI ZE DNE 26. ZÁŘÍ 2019

Rodičovský příspěvěk SRPŠ BYL ZVÝŠEN na 300,-Kč za dítě 

 

Byli zvoleni nový předseda p.Ciencialová Sylvie

a pokladník p. Filín Libor

     Upozorňujeme na ZMĚNY, ke kterým došlo k 1. září 2019

 • školné  bylo zvýšeno na 400,-Kč za měsíc , proto je nutno navýšit limit u bankovního převodu na jedno dítěte 1 500,-Kč, u dvou dětí 3 000,-Kč na měsíc . Komu platba neprojde zaplatí osobně na MŠ Oldřichovice Tyrská       
 • Od 1.září 2018 je podle nového zákona č. 178/2016 docházka do MŠ pro předškoláky povinná
 • opět připomínáme rodičům nutnost oblečení na pobyt venku a mladším dětem i náhradní oblečení             
 • omlouvání dítěte do 7.30, při absenci má dítě právo na oběd  první den (vyzvednout  od 11.40 -11.50 hod.)     
 • BRIGÁDA : prosíme tatínky o ořezání větví keřů a stromů v areálu šk. zahrady     
 • HLEDÁME SPONZORY pro dovybavení školní zahrady                                          

               Plánované akce pro šk. r. 2019/20   - bude aktualizován

 

březen

KURZ PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY -  odloženo

 

duben

3.4. ( pátek ) BESÍDKA KE DNI MATEK

                     Velikonoční svátky

 6.-7.4.          ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

                     fotografování dětí

 

květen

5.5. ( úterý ) v 8.30 hod. divadlo Beruška zahraje dětem v MŠ Ves pohádku Opička a její kamarádi

                    ( pojedeme linkovým autobusem )

11.-12.5.          ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

30.5. ( sobota ) Zahradní slavnost v areálu MŠ

 

červen

9.6. ( úterý )  školní výlet  prosíme o návrhy

20. - 21.6. ( so, ne ) turistický výlet

                                 pasování školáků

 

Přípomínáme rodičům:

 • Nepřítomnost dítěte hlaste den předem, nejpozději do 7.30 hod.téhož dne
 • Děti, které nespí se rozchází od 12.20 hod do 12.40 hod
 • bezhotovostní platby za školné a stravné se stahují kolem 10. dne v měsíci
 • Prosíme, aby děti měly v šatně vhodné oblečení pro pobyt venku
 • ( i čepice, šátek a gumáky ) + náhradní oblečení  včetně ponožek pro potřeby v MŠ
 • Oblečení dětí podepište, či jinak označte, aby nemohlo dojít k záměně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Děkujeme za spolupráci

 

AKTIVITY :

úterý - METODA DOBRÉHO STARTU s předškoláky                                        s p. uč. Bc. Lenkou Sikorovou

(CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ s p. Zuzanou Jakešovou - zrušeno z důvodu zkončení grantu )

čtvrtek  - ZAČÍNÁ 26.3.PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ VE STARSu                              ( březen - červen )

pátek - NÁBOŽENSTVÍ 

 

 

METODA DOBRÉHO STARTU

Metoda „Dobrého startu“ je metodou stimulační a rehabilitační. 

 

Podstatou je metoda akusticko – motorická.

Všechny tři složky v ní hrají důležitou úlohu:
Složka zraková – rozlišování grafických tvarů
Složka pohybová – provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem písně
Složka sluchová – vnímání rytmu písničky
Cílem této metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralizaci (levá nebo pravá ruka), zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. V naší mateřské škole Metodu dobrého startu děláme s předškolními dětmi v menší skupince v rámci dopoledních řízených činností.

 

Komu je MDS určena


• osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní v mateřských a základních školách
• úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci integrace, tak ve specializovaných třídách
• využívá se u dětí s odkladem školní docházky
• pomáhá dětem s problémovou řečí a komunikací
• vhodná je i u dětí z minoritních skupin (Rómové, děti přistěhovalců a emigrantů apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky
• cílovou skupinou jsou děti ve věku od pěti do jedenácti let
• u dětí s normální psychomotorickou úrovní. Metoda jejich rozvoj aktivizuje
• u dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce.

Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná.
Lekcí je 25. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.